top of page
เมืองปั่นได้ปั่นดี
01:37
องค์กรลดพุงลดโรค

เมืองปั่นได้ปั่นดี

เพื่อเป็นการส่งเสริม และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้านการขับเคลื่อนงานจักรยานในระดับประเทศ ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ประสบผลสำเร็จเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย จึงร่วมกับ สสส. และภาคีเครือข่ายสุขภาพ จึงได้ร่วมกันจัดทำยุทธศาสตร์การส่งเสริมการใช้จักรยานในระดับประเทศ เพื่อให้เกิดการผลักดันงานจักรยานอย่างมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน เกิดผลกระทบเชิงบวกทั้งในด้านสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม แก่ประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ องค์กรลดพุงลดโรค เป็นกิจกรรมที่ สสส. ดำเนินการสนับสนุนให้สังคมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์และเผยแพร่ การมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง อารมณ์ อาหาร และ ออกกำลังกาย โดยเริ่มจากตัวเราเอง เพราะการเริ่มต้นการมีสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องยาก สนใจข้อมูลเพิ่มเติม คลิ๊ก https://www.facebook.com/muengpundaimuengpundee/
bottom of page